Home About us Our Vision

Sornchinda

 

ปรัชญาการบริหารงานของ บริษัท ศรจินดา สหกิจฯ

สร้างระเบียบวินัย

ให้เกิดระบบ

สร้างระบบ

ให้เกิดการปรับปรุง

สร้างการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ให้เกิดนวัตกรรมเป็นของศรจินดาฯ

 
Secured by Siteground Web Hosting